Zaloguj się

login:
hasło:
zapamiętaj mnie | pomoc
logopeda.pl » Regulamin portalu logopeda.pl
2009-05-14

Regulamin portalu logopeda.pl

Regulamin portalu logopeda.pl
Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z portalu logopeda.pl, które powinny być przestrzegane przez Użytkowników. Nieznajomość regulaminu nie jest usprawiedliwieniem. Każdy Użytkownik po zarejestrowaniu się na portal logopeda.pl ma obowiązek zapoznania się z nim i przestrzegania go. Akceptacja postanowień regulaminu oznacza jednocześnie akceptację warunków zawartych w regulaminie forum i regulaminie e-sklepu podległych portalowi logopeda.pl.

1. Charakter i cele portalu logopeda.pl
Witryna logopeda.pl jest serwisem informacyjno-promocyjnym wydającej ją firmy pod nazwą: Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Biznesu
z siedzibą w Olsztynie przy ul. Paukszty 17
NIP 739-100-51-22,
Regon 510659023
 
Założeniem, celem witryny jest:
•    udostępnianie i promowanie wiedzy, narzędzi, środków i materiałów związanych z szeroko pojętą tematyką logopedii, sposobów wychowania i nauczania oraz pracy z dziećmi wymagającymi dodatkowego wsparcia od swoich rodziców, nauczycieli i specjalistów innych dziedzin z zakresie opiekuńczo-wychowawczym,
•    udostępnianie Użytkownikom portalu logopeda.pl fragmentów bądź kompletnych opracowań powstałych w związku z działalnością serwisu
•    stworzenie „swojego” miejsca w sieci dla grona ludzi o podobnych zainteresowaniach, opartego na wzajemnej pomocy i dzieleniu się swoimi pomysłami, osiągnięciami, dorobkiem, opracowaniami, dokonaniami w dziedzinach, których dotyczy problematyka podejmowana w serwisie logopeda.pl

2. Użytkownicy – prawa i obowiązki

Rejestracja na portalu logopeda.pl otwiera Ci pełne możliwości korzystania z witryny. Po zarejestrowaniu się możesz przesyłać i publikować w witrynie swoje przemyślenia, informacje, materiały oraz w pełni korzystać z forum. Rejestracja na portalu nie jest obowiązkowa i możesz odwiedzać nas jako gość, ale pamiętaj, że nie będziesz miał pełnego dostępu do wszystkich części serwisu logopeda.pl
Wszystkie dane, które przekazujesz nam podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od Ciebie podczas korzystania z witryny logopeda.pl, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce prywatności oraz Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.,  o ochronie danych osobowych Dz.U. 1997 nr 133 poz.833
Poprzez rejestrację na portalu logopeda.pl :
•    zgadzasz się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji,
•    akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z witryny,
•    zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twojego hasła i zgadzasz się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym udostępnisz swój login i hasło,
•    zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą Twojego hasła,
•    wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez administratora Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym,
•    wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu serwisu, informacjach komercyjnych, ofertach i nowościach oferowanych przez portal
•    masz ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia,
•    masz obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej ich zmianie
•    zobowiązujesz się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych administratora,
•    zobowiązujesz się do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody,
•    zobowiązujesz się powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do kont innych Użytkowników,
•    zobowiązujesz się, że nie będziesz  wykorzystywał serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób,
•    masz prawo przeglądania opublikowanych materiałów, ich kopiowania i drukowania do użytku domowego oraz pobierania dokumentów elektronicznych,
•    masz prawo do komentowania i oceniania udostępnionych w witrynie materiałów,
•    masz prawo do porozumiewania się z innymi użytkownikami witryny i wydawcą na forum,
•    masz prawo do publikowania w witrynie własnych opracowań i innych materiałów.
•    masz prawo do uczestnictwa w Programie lojalnościowym

3. Prawa własności i prawa autorskie
Udostępniając Użytkownikom portal logopeda.pl, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki lub materiały wideo, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej. Dlatego:
•    zgadzasz się na wykorzystywanie wszelkich prezentowanych w witrynie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku - kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, a także wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub wydawcy,
•    zapewniasz, że do przesyłanych przez Ciebie do witryny jakichkolwiek dokumentów i materiałów posiadasz prawa dysponowania nimi bądź zgodę osób, do których takie prawa należą,
•    udostępniając portalowi logopeda.pl własne materiały, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz udzielasz nam prawa do bezpłatnego kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób w Internecie tych materiałów w Internecie,
•    zgadzasz się każdorazowo upewnić, że jakikolwiek przesyłany nam materiał jest zgodny z ww. warunkami i zabezpiecza portal logopeda.pl przed wszelkimi roszczeniami, które mogą wyniknąć z publikacji dostarczonych przez Ciebie,
•    ponosisz całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku Twojego zachowania sprzecznego z powyższymi zastrzeżeniami,
Naruszenie któregokolwiek z wyżej wymienionych zobowiązań regulaminu może skutkować zablokowaniem konta Użytkownika.

4. Odpowiedzialność
•    administrator portalu logopeda.pl zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, ale nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników,
•    administrator portalu logopeda.pl nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni,
•    administrator portalu logopeda.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców serwisu. Zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem administratora bądź innych osób,
•    administrator  portalu logopeda.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania serwisu,
•    administrator portalu logopeda.pl nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje decyzji podjętych na podstawie zawartych w witrynie materiałów dotyczących  ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci i młodzieży, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

5. Przepisy końcowe
•    administrator portalu logopeda.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny,
•    w przypadku dokonania zmian w regulaminie, administrator portalu logopeda.pl poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu regulaminu na łamach serwisu,
•    warunkiem dalszego korzystania z serwisu jest zaakceptowanie regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami,
•    regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej serwisu,
•     niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.
.

 

KomentarzeZaloguj się, aby dodać komentarz